...A BUDE VÁM TEPLÍČKO

Objednávejte uhlíčko

nebo volejte

605 700 461

A. Jakostní reklamace

1) Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů tuhých paliv podle katalogů prvovýrobců (dolů).

2) Prodávající neodpovídá za vady jakosti tuhých paliv, které byly způsobeny po převzetí dodávky nebo byly způsobeny neodvratitelnými událostmi.

3) Záruční doba pro zjevné vady jakosti je 10 dnů od data expedice dle prodejky.

4) Po převzetí dodávky bezodkladně oznámí kupující prodávajícímu zjištěné vady jakosti s uvedením návrhu na jejich vypořádání. Dohodnutý způsob vypořádání nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

5) Nedojde-li po oznámení vady jakosti k jiné dohodě, je kupující povinen reklamovanou dodávku odděleně uskladnit a označit.

6) Prodávající je povinen neprodleně sdělit kupujícímu, zda se k vyřízení reklamace dostaví do dvou pracovních dnů od jeho nahlášení.

7) V případě, že prodávající do dvou pracovních dnů od oznámení vady nepotvrdí svoji účast na kontrolní přejímce nebo sdělí, že se k přejímce nedostaví, provede kupující odběr kontrolního vzorku podle příslušné technické normy sám a písemně sdělí prodávajícímu do 8 dnů zjištěné vady současně s návrhem na způsob vyřízení.

8) Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z prodejní ceny, není oprávněn požadovat jinou náhradu škody, způsobenou jakostí paliva, na které se sleva vztahuje.

9) Neumožní-li kupující prodávajícímu prověřit jakost reklamovaného paliva, nenese prodávající odpovědnost za reklamované vady.

10) Při reklamační činnosti v místě kupujícího je povinen kupující vytvořit prodávajícímu vhodné podmínky k ověření oprávněnosti jakostní reklamace.

11) Kupující může předisponovat reklamovanou dodávku pouze po dohodě s prodávajícím.

12) Při oprávněném odmítnutí dodávky na základě zjištěných vad jakosti je prodávající povinen dát kupujícímu neprodleně dispozice, jak má s vadným palivem naložit.

13) Náklady na rozhodčí analýzu nese prodávající jen tehdy, byla-li vada jakosti prokázána.

14) Prodávající nejpozději do jednoho měsíce od obdržení protokolu o vadách sdělí kupujícímu, jakým způsobem byla reklamace vyřízena.

B. Váhové reklamace

Kupující uplatňuje váhové reklamace u prodejce.

Náklady na převážení hmotnosti a dopravu platí prodejce jen tehdy,je-li reklamace oprávněná.

Kontrolu hmotnosti lze provést pouze na cejchované váze,ověřené metrologickým institutem.

Převážení hmotnosti – 299,- Kč
Doprava – 29Kč/km vč. DPH 

Objednejte si

UHLÍČKO z LEDVIC

Během topné sezóny udržuji skladem minimální množství čerstvého uhlí, které pokryje nárazovou poptávku s potřebou dovozu 1-5 pracovních dnů. Uhlí je tedy skladem celoročně. V jarních a letních měsících naskladňuji tak, aby na skladě neleželo déle jak 3 dny! V noci je uhlí natěženo, řidič ho vyklopí v zastřešené hale a následující ráno je rozváženo k zákazníkovi! Uhlí si po tuto dobu zachovává svou přirozenou vlhkost, díky které mu nevadí manipulace a skládání pásem. Podíl prachu je dle norem 15%. Při úklidu pásem stoupá podíl prachu ještě o 3%. Po přeschnutí se uhlí stává křehkým.

V minulém roce došlo k omezení těžby a nedostatku uhlí v měsících září až listopad. Doporučuji v letošním roce naskladnit uhlí raději v jarním období, kdy je kvalita uhlí pro naskladnění na následující topnou sezónu opravdu nejlepší.

Uhlíčko

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.